Rozliczenie PIT przez internet

Min???? kolejny rok podatkowy, za kt??ry deklaracj?? mo??na z??o??y?? nie wychodz??c z domu. Uruchomiony w 2014r roku przez Ministerstwo Finans??w program e-Deklaracje umo??liwia bowiem z??o??enie PIT-u przez Internet, a w zesz??ym roku skorzysta??y ju?? z tej mo??liwo??ci 62 miliony podatnik??w. Je...

Czytaj dalej

Niezbędnik przedsiębiorcy

Deregulacja zawodu biegłego rewidenta

Deregulacja zawodu biegłego rewidenta

Proces deregulacji zawod??w, w celu u??atwienia dost??pu do ich wykonywania, nie omin???? r??wnie?? os??b wykonuj??cych lub zainteresowanych wykonywaniem zawodu bieg??ego rewidenta. Zliberalizowaniu uleg??y zas...
Czytaj dalej
Dochód a przychód

Dochód a przychód

Doch??d i przych??d cz??sto u??ywane s?? jako terminy to??same. Mimo, ??e w uj??ciu ksi??gowym znacznie si?? od siebie r????ni??, to jednak nie pozostaj?? bez wp??ywu na siebie. Aby lepiej zrozumie?? obydwa poj...
Czytaj dalej
Ulga za złe długi – zmiany w przepisach

Ulga za złe długi – zmiany w przepisach

W styczniu tego roku wesz??a w ??ycie nowelizacja ustawy o VAT, kt??ra wprowadzi??a zmiany mi??dzy innymi w zakresie tzw. ulgi za z??e d??ugi. Ministerstwo Finans??w doprecyzowa??o w ten spos??b dotychczas obow...
Czytaj dalej
pokaż więcej