Dochód a przychód

Dochód i przychód często używane są jako terminy tożsame. Mimo, że w ujęciu księgowym znacznie się od siebie różnią, to jednak nie pozostają bez wpływu na siebie. Aby lepiej zrozumieć obydwa pojęcia należy zacząć od definicji przychodu.

Przychód można określić jako wszystkie wpływy w efekcie których uzyskuje się dochód. Innymi słowy są to wszelki przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, powodujące wzrost aktywów lub zmniejszenie pasywów, a których otrzymanie, lub czasami sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Sytuacje, w których przychód nie został jeszcze faktycznie otrzymany, a od którego powstał obowiązek zapłaty podatku mogą mieć miejsce w działalności gospodarczej. Za przychody uzyskane w działalności gospodarczej osiągnięte w roku podatkowym uważa się bowiem również przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat. Ponadto jako przychód należy traktować wartości pieniężne, odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług, prawa, rzeczy, świadczenia o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

dochód

Istnieją także przysporzenia, które nie są przychodem w rozumieniu podatkowym. Wśród nich są takie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym, tj. przychód z działalności rolnej z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z działalności leśnej, i wynikający z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Do drugiej grupy przysporzeń, które nie stanowią przychodów podatkowych należą między innymi zaliczki na poczet dostaw, otrzymane i zwrócone pożyczki, naliczone i nieotrzymane odsetki, dopłaty wnoszone do spółek oraz wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych.

Dochód natomiast jest wartością zależną od uzyskanego przychodu, czyli bez uzyskania przychodu nie powstanie dochód. Jest nadwyżką kosztów przychodu nad kosztami jego uzyskania, jest więc tzw. „zyskiem na czysto” pozostałym po odjęciu wszystkich poniesionych kosztów.

Koszty uzyskania przychodu są tym na co szczególną uwagę zwracają przedsiębiorcy. Są to bowiem wszelkie nakłady finansowe dokonane w celu osiągnięcia przychodu, tj. sprzedania towaru czy usługi. Do takich kosztów zliczyć można np. koszty benzyny, komputera, telefonu, czy innych sprzętów jeśli ich używanie znajduje uzasadnienie dla osiągnięcia przychodu z danej działalności. Po odjęciu wszystkich tych kwot otrzymamy dochód firmy, który podlega opodatkowaniu.

Zatem wśród podstawowych różnić między dochodem a przychodem wymienić należy:

– opodatkowaniu podlega dochód, a nie przychód, mimo że obowiązek podatkowy powstaje w chwili uzyskania przychodu,

– przychód jest wyższy od dochodu,

– przychód uwzględnia wszystkie poniesione koszty niezbędne do uzyskania zysku,

– dochód jest to wartość pozostająca po odliczeniu od przychodu tych kosztów.Dochód a przychód

Dodaj komentarz