Deregulacja zawodu biegłego rewidenta

finanse
Proces deregulacji zawod??w, w celu u??atwienia dost??pu do ich wykonywania, nie omin???? r??wnie?? os??b wykonuj??cych lub zainteresowanych wykonywaniem zawodu bieg??ego rewidenta. Zliberalizowaniu uleg??y zasady zdobycia uprawnie??, a nast??pi??o to w tzw. II transzy deregulacji. Zmiany obejmuj?? odbywanie praktyki i aplikacji, kt??re uleg??y uproszczeniu. Aby zosta?? rewi...
Czytaj dalej

Dochód a przychód

dochód
Doch??d i przych??d cz??sto u??ywane s?? jako terminy to??same. Mimo, ??e w uj??ciu ksi??gowym znacznie si?? od siebie r????ni??, to jednak nie pozostaj?? bez wp??ywu na siebie. Aby lepiej zrozumie?? obydwa poj??cia nale??y zacz???? od definicji przychodu. Przych??d mo??na okre??li?? jako wszystkie wp??ywy w efekcie kt??rych uzyskuje si?? doch??d. Innymi s??owy s?? to wszelk...
Czytaj dalej

Ulga za złe długi – zmiany w przepisach

ulgi podatkowe
W styczniu tego roku wesz??a w ??ycie nowelizacja ustawy o VAT, kt??ra wprowadzi??a zmiany mi??dzy innymi w zakresie tzw. ulgi za z??e d??ugi. Ministerstwo Finans??w doprecyzowa??o w ten spos??b dotychczas obowi??zuj??ce przepisy oraz w wi??kszym stopniu dostosowa??o je do regulacji unijnych. Jednak rozwi??zanie to ma przynie???? korzy??ci przede wszystkim dla podatnik??w, kt??...
Czytaj dalej

Zmiany w obowiązku korzystania z kas fiskalnych

kasa fiskalna
Dotychczasowy stan prawny obowi??zkiem korzystania z kas fiskalnych dotyka?? podatnik??w, kt??rych obr??t przekracza?? 20 000z??, a niekt??re zawody by??y zwolnione z tego obowi??zku nawet po przekroczeniu tej kwoty. Jednak zwolnienie takie pozbawia organy podatkowe kontroli nad finansami przedsi??biorc??w, co mo??e sprzyja?? nadu??yciom w tym zakresie. Chc??c uszczelni?? syste...
Czytaj dalej