Amortyzacja środków trwałych

koszty działalności
Amortyzacja ??rodk??w trwa??ych to inaczej wyra??ony w pieni??dzu stopie?? ich zu??ycia. Innymi s??owy jest to zmniejszenie si?? warto??ci dobra kapita??owego w okre??lonym czasie w wyniku jego u??ywania lub starzenia si??. Dokonuje si?? jej poprzez odpisy amortyzacyjne, b??d??ce systematycznym i zaplanowanym roz??o??eniem pocz??tkowej warto??ci ??rodka trwa??ego na ustalony ok...
Czytaj dalej

Środki trwałe

srodki trwale
??rodki trwa??e to sk??adniki maj??tku, kt??rych okres u??ywania przewiduje si?? na co najmniej rok, a kt??re s?? wykorzystywane na potrzeby dzia??alno??ci gospodarczej. W??r??d tego rodzaju sk??adnik??w maj??tku wymieni?? mo??na przede wszystkim nieruchomo??ci, w tym grunty, prawo do u??ytkowania wieczystego, budynki i budowle, lokale stanowi??ce odr??bn?? w??asno????, sp????d...
Czytaj dalej