Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych to inaczej wyrażony w pieniądzu stopień ich zużycia. Innymi słowy jest to zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w określonym czasie w wyniku jego używania lub starzenia się. Dokonuje się jej poprzez odpisy amortyzacyjne, będące systematycznym i zaplanowanym rozłożeniem początkowej wartości środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Można ...
Czytaj dalej

Środki trwałe

Środki trwałe to składniki majątku, których okres używania przewiduje się na co najmniej rok, a które są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Wśród tego rodzaju składników majątku wymienić można przede wszystkim nieruchomości, w tym grunty, prawo do użytkowania wieczystego, budynki i budowle, lokale stanowiące odrębną własność, spółdzielcze własnościowe prawo d...
Czytaj dalej