Amortyzacja środków trwałych

koszty działalności
Amortyzacja środków trwałych to inaczej wyrażony w pieniądzu stopień ich zużycia. Innymi słowy jest to zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w określonym czasie w wyniku jego używania lub starzenia się. Dokonuje się jej poprzez odpisy amortyzacyjne, będące systematycznym i zaplanowanym rozłożeniem początkowej wartości środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Można ...
Czytaj dalej

Środki trwałe

srodki trwale
Środki trwałe to składniki majątku, których okres używania przewiduje się na co najmniej rok, a które są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Wśród tego rodzaju składników majątku wymienić można przede wszystkim nieruchomości, w tym grunty, prawo do użytkowania wieczystego, budynki i budowle, lokale stanowiące odrębną własność, spółdzielcze własnościowe prawo d...
Czytaj dalej