VAT a Internet

W dobie rozwoju us??ug internetowych coraz cz????ciej korzystamy z opcji zakup??w towar??w i us??ug w sieci. Coraz popularniejsza staje si?? tak??e bankowo???? internetowa. Wi????e si?? to??z??samodzielnym drukowaniem dokument??w po??wiadczaj??cych zakup czy dokonanie transakcji ze stron WWW. Warto pami??ta?? o tym, ??e je??li chcemy dokona?? odliczenia podatku VAT, faktura wys...
Czytaj dalej

A co jeśli zgubię fakturę?

Podstaw?? do otrzymania zwrotu VAT jest oryginalna faktura, kt??r?? musimy zachowa?? do??ewidencji urz??du skarbowego. A co zrobi??, je??li j?? zgubimy b??d?? ulegnie ona zniszczeniu lub kradzie??y? W takim wypadku nale??y wyst??pi?? do kontrahenta o??wydanie jej duplikatu, kt??ry, tak??samo jak oryginalna faktura VAT, uprawnia do odliczenia podatku. O duplikat faktury mo??emy ...
Czytaj dalej

Samochód „na firmę” i zwrot kosztów paliwa

Kolejn?? popularn?? opcj?? odzyskiwania VAT-u jest zakup samochodu zarejestrowanego +ACI-na firm??+ACI. Mo??na dzi??ki niej odliczy?? 60+ACU podatku VAT, jednak kwota ta nie mo??e wynosi?? wi??cej ni?? 6 tys. z??. Uldze tej nie podlegaj?? niestety wszystkie modele aut. Zakup samochodu osobowego i wykorzystywanie go w dzia??alno??ci gospodarczej nie gwarantuje nam zwrotu zap??aconego poda...
Czytaj dalej

Zwrot podatku VAT – ulga budowlana

Istnieje mo??liwo???? zwrotu podatku VAT. Jedn?? z najpopularniejszych tego typu opcji jest ulga budowlana. Polega ona na uzyskaniu przez podatnika zwrotu cz????ci kwot??w podatku VAT naliczanego w cenie wybranych materia????w budowlanych wykorzystywanych przy budowie, rozbudowie czy remoncie budynku lub lokalu mieszkalnego. Dotyczy to??materia????w, kt??re przed 30 kwietnia 20...
Czytaj dalej

Ogólne informacje i stawki podatku VAT

VAT (z ang. Value Added Tax ??? podatek od warto??ci dodanej), czyli podatek od towar??w i??us??ug, zosta?? w Polsce wprowadzony 8 stycznia 1993 roku. W zwi??zku z wej??ciem Polski do??Unii Europejskiej, ustaw?? reguluj??c?? podatek VAT zmieniono w 2004 roku w celu integracji poszczeg??lnych rynk??w kraj??w cz??onkowskich. Zmiany te dotyczy??y jednak g????wnie handlu wewn??trz ...
Czytaj dalej

Zmiany w dokonywaniu zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R

złotówki
Kolejne zmiany jakie nast??pi??y w ksi??gowo??ci wraz z nadej??ciem roku 2015 dotycz?? dokonywania zg??oszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatnik??w, kt??rzy rejestruj?? dzia??alno???? gospodarcz??. Zg??oszenia dokonuje si?? dla cel??w rozliczania podatku od towar??w i us??ug, a przedsi??biorca musi tego dokona?? najp????niej w dniu poprzedzaj??cym rozpocz??cie danej sprzeda?...
Czytaj dalej