Uproszczone sprawozdania finansowe – kto może skorzystać

vat
Z rozpocz??ciem nowego roku mikro przedsi??biorstwa zyska??y mo??liwo???? korzystania z uproszczonych sprawozda?? finansowych. Jest to skutkiem przyj??cia przez Sejm nowelizacji ustawy o rachunkowo??ci, w celu zmniejszenia koszt??w prowadzenia dzia??alno??ci oraz zminimalizowania biurokratyzacji tego typu rozlicze??, kt??re poza ograniczaniem rozwoju przedsi??biorczo??ci, nie w...
Czytaj dalej

Księgowość w firmie – outsourcing, dział wewnętrzny czy program komputerowy

ksiegowosc
Jedn?? z najwa??niejszych decyzji biznesowych ??wie??o upieczonego przedsi??biorcy jest wybranie najw??a??ciwszego sposobu prowadzenia ksi??gowo??ci. A wybiera?? mo??e mi??dzy zleceniem prowadzenia jej firmie zewn??trznej, czyli tzw. outsourcingiem, utworzeniem dzia??u wewn??trz firmy, lub zajmowaniem si?? tym na w??asn?? r??k?? wspomagaj??c si?? specjalistycznym programem do p...
Czytaj dalej