Uproszczone sprawozdania finansowe – kto może skorzystać

Z rozpoczęciem nowego roku mikro przedsiębiorstwa zyskały możliwość korzystania z uproszczonych sprawozdań finansowych. Jest to skutkiem przyjęcia przez Sejm nowelizacji ustawy o rachunkowości, w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności oraz zminimalizowania biurokratyzacji tego typu rozliczeń, które poza ograniczaniem rozwoju przedsiębiorczości, nie wnoszą do gospodarki nic pożytecznego. Zmiany wynikają także z przyjęcia przez Polskę unijnej dyrektywy i konieczności zintegrowania z nią przepisów krajowych. W bilansie podmiotów, które mieszczą się w definicji mikro, uwzględnione będą jedynie podstawowe informacje. Dodatkowo jeśli taki przedsiębiorca ujawni w sprawozdaniu niektóre dane, zostanie zwolniony z obowiązku złożenia informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.

vat

Nowelizacja wprowadza także zmiany w definicji jednostki mikro, określając ją jako podmioty takie jak m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym objętym bilansem nie przekroczyły co najmniej dwóch z poniższych limitów:

– 1,5 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

– 3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy,

– 10 osób jako średnia zatrudnionych pracowników na pełne etaty w ujęciu rocznym.

Mikro podmiotem zgodnie z ustawą są również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów za dany rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w polskich złotych kwoty 1,2 mln euro, a nie więcej niż równowartość 2 mln euro.

Uproszczone sprawozdanie finansowe natomiast obejmuje następujące dokumenty:

– uproszczony bilans,

– uproszczony rachunek zysków i strat w wersji porównawczej,

– informacje uzupełniające do bilansu – w niektórych przypadkach.

W uproszczonym sprawozdaniu przedsiębiorca musi wskazać następujące informacje:

– firmę, siedzibę i adres lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wraz z numerem z właściwego rejestru,

– jeśli czas trwania działalności jest ograniczony – wskazanie okresu jej prowadzenia,

– wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,

– wskazanie, jakie metody rachunkowości zostały w nim zastosowane,

– wskazanie, czy sprawozdanie sporządzono przy założeniu dalszego prowadzenia działalności oraz czy nie istnieją zagrażające temu okoliczności,

– omówienie zastosowanych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów z uwzględnieniem amortyzacji, a także sposobu sporządzenia sprawozdania w zakresie, w jakim ustawa pozostawia przedsiębiorcy prawo wyboru.

Bilans uproszczony można więc określić jako składową informacji o aktywach firmy, do których zaliczyć można środki trwałe aktywa obrotowe oraz źródeł ich finansowania, wśród których wyróżnia się kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Istotne w bilansie podmiotów mikro są również informacje uzupełniające, które zawierają kwotę wszelkich zobowiązań finansowych, w tym kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, nadzorujących i zarządzających, a także informacje o udziałach.

Zastosowanie uproszczonego sprawozdania jest zawsze indywidualną decyzją jednostki mikro.

Dodatkowe uproszczenia w sprawozdaniach finansowych wprowadzono również dla organizacji non profit. Należy przez nie rozumieć m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, fundacje, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego. Jednostki te nie prowadzą działalności gospodarczej nie mają więc obowiązku stosowania zasady ostrożności przy wycenie pasywów i aktywów. W związku z tym nie muszą tworzyć odpisów aktualizacyjnych składników aktywów i tworzyć rezerw. Ponadto jednostki te nie sporządzają skonsolidowanych sprawozdań, nie mają obowiązku ich badania, składania we właściwym rejestrze oraz publikowania.

Dodaj komentarz