Rozliczenie PIT przez internet

Minął kolejny rok podatkowy, za który deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Uruchomiony w 2014r roku przez Ministerstwo Finansów program e-Deklaracje umożliwia bowiem złożenie PIT-u przez Internet, a w zeszłym roku skorzystały już z tej możliwości 62 miliony podatników. Jest to wygodny program, który umożliwia wysyłkę wszystkich dostępnych PIT-ów. System przyjmuje ponadto zarówno dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, jak i te wprowadzone przy wykorzystaniu danych weryfikacyjnych, przy których podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Obecnie w internecie jest wiele programów, które umożliwiają złożenie deklaracji online, jednak najpewniej skorzystać z aplikacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów. Strona została przygotowana w taki sposób, że z obsługą programu poradzą sobie nawet amatorzy, a szczegółowe instrukcję poprowadzą użytkownika krok po kroku. Ważne jest przy tym odpowiednie przygotowanie komputera, jednak tu też znajdują się szczegółowe informacje i odnośniki do wtyczek i programów, które należy pobrać w celu poprawnego złożenia deklaracji. Ponadto samo wypełnienie PIT-u jest banalnie proste, gdyż system podświetla rubryki, które należy wypełnić, a na końcu weryfikuje poprawność wypełnienia dokumentu. Minimalizuje to ryzyko popełnienia błędu i konieczności składania korekty deklaracji.

pit przez internet

System e-Deklaracje weryfikuje podatnika na podstawie podanej przez niego wysokości przychodu wskazanej na deklaracji za rok poprzedni, dzięki czemu nie ma potrzeby składania podpisu. Po wysłaniu deklaracji podatnik otrzymuje dokument UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru, który potwierdza fakt złożenia PIT-u.

Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji należy przygotować kilka informacji:

– numer PESEL,

– dane adresowe (aktualne miejsce zamieszkania, w tym również małżonka i dzieci),

– kwotę przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Ponadto należy przygotować wszystkie otrzymane PIT-11 za rok 2014, PIT-8 za rok 2014, a w przypadku braku tych dokumentów samodzielnie ustaloną wysokość przychodu z danego źródła.
W celu podwyższenia swoich kosztów podatkowych w deklaracji można również zawrzeć koszty wynikające z:

– biletów okresowych na przejazd komunikacją miejską (nie wszystkie bilety kwalifikują się do odliczenia, muszą spełniać ustawowe wymogi co do ceny i rodzaju środka komunikacji),

– umowy o dzieło lub zlecenie, w takim wypadku należy przygotować dokumenty potwierdzające uzyskanie przychodów z tego tytułu,

– informację o łącznej kwocie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik może również skorzystać z różnego rodzaju ulg, do których uprawniają następujące dokumenty:

– do skorzystania z ulgi internetowej – dokument określający kto, komu i ile zapłacił za usługę internetową, wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty, jednak należy pamiętać, że z ulgi tej można skorzystać wyłącznie przez dwa lata,

– do skorzystania z ulgi prorodzinnej – dane dzieci, tj. PESELE, daty urodzenia, adresy zamieszkania, a na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego – akty urodzenia,

– do skorzystania z odliczenia darowizn kościelnych, na pożytek publiczny lub krew – dokumenty potwierdzające kto, komu i ile darował, oświadczenie o przyjęciu darowizny, dokument określający ilość pobranej krwi uzyskany z punktu poboru krwi,

– do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – faktura lub inny dokument potwierdzający zakup leków, zaświadczenie lekarskie o konieczności ich stosowania, skierowanie na zabiegi i potwierdzenie ich odbycia, gdy rozlicza się wydatki na użytkowanie samochodu, dane przewodnika lub certyfikat psa asystującego, inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne, dane o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli natomiast podatnik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, niezbędne będzie przedstawienie następujących danych:

– numeru NIP,

– remanentu wykonanego na koniec lub początek kolejnego roku, a u osób korzystających z ryczałtu na dzień 1 stycznia,

– książki przychodów i rozchodów, a osoby korzystające z ryczałtu ewidencję przychodów zamkniętą na koniec roku podatkowego,

– dokumenty potwierdzające poniesione koszty,

– sprawdzoną formalnie ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych,

– sprawdzone formalnie karty przychodów pracowników.

Dodaj komentarz